Kontakty na tvorcov:

Erik GOLIAS , ErikG@SlovakNewsTV.com
Vladislav HRUBOVCAK , VladoH@SlovakNewsTV.com
Jozef PAVLIK , JozefP@SlovakNewsTV.com
Pavol ELIAS , PavolE@SlovakNewsTV.com

 

 

Pridat komentár